Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Výběr barvy

Popis:
Okno palety barev slouží k zadání barvy v PROMOTIC (v Editoru obrazů v konfigurátorech barev prvků, v Editoru aplikace v konfigurátorech Barvy stavů alarmů).

Barva je zadána jako řetězec #rrggbb, viz RGB String, popis práce s barvou. Výjímkou je zde zadání barvy v prostředi Editoru obrazů (výsledkem je řetězec defcolorN), viz nasledující odstavec.

 
Okno palety barev může sestávat až ze tří možností zadání barvy:
1) Zadání z množiny přednastavených barev, v části PROMOTIC barvy. Pokud některý např. grafický prvek v Editoru obrazů podporuje průhlednost, pak lze v této časti zadat barvu průhlednou (tlačítko s křížkem), výsledná odpovídající čast prvku se zprůhlední a barva je transparent.
2) Volba z úplné palety barev OS Windows, a to v části Windows barva.
3) Volba z přednastavených barev v odstavci Uživatelem definované barvy. Pokud je vybrána uživatelsky definovaná barva v prostředí editoru obrazů, pak vybraná barva má systémový název defcolorN, kde N je pořadové číslo barvy (indexováno od 0). Pokud je např. ve více grafických prvcích použita barva např. defcolor2 (třetí zleva v první řadě), pak při změně nastavení této barvy (tlačítkem Nastav barvu) se změní barva ve všech těchto grafických prvcích.
Konfigurační položky:
PROMOTIC barvyPředdefinované barvy systému PROMOTIC
Barvy systému WindowsRuční nebo vizuální editace barvy
Barevné složky (Red,Green,Blue)Editace barvy pomocí zadání jednotlivých barevných složek R,G,B (červená, zelená, modrá)
RBarevná složka R (červená)
GBarevná složka G (zelená)
BBarevná složka B (modrá)
Uživatelem definované barvyVytvoření a uložení uživatelsky definované barvy
Nastavit uživatelskou barvuVyvolání Windows okna Barva pro nastavení barvy
NáhledVizuální a textové (RGB String) informace o vybrané barvě.
Průhlednost (Alpha)Nastavení hodnoty průhlednosti (Alfa kanálu). Zadává se jako číslo v rozsahu od 0 do 1, kde 0 znamená zcela průhledné a 1 zcela neprůhledné.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice