Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Předkonfigurace "Pásové dopravníky"

Animace pohybu na soustavě pásových dopravníků
 
Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt" v lokálním menu objektu nebo stiskem klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: " / Technologie / Dopravníky".

Tuto předkonfiguraci je možné založit nad objektem: PmFolder nebo PmRoot.

 
- Předkonfigurace vytvoří objekt typu PmFolder s podobjekty PmPanel nazvaný "Conveyors" a dalšími objekty PmFolder nazvanými "Data" a "EmulComm". Podobjekt "Data" má podobjekty PmDataTable nazvané "Belts" a "Boxes". A také objekt PmTimer pojmenovaný "Timer". Tento podobjekt je zdrojem dat a volaných metod pro realizaci animace v obraze. Podobjekt "EmulComm" obsahuje objekt PmData a PmSequencer nazvaný rovněž "EmulComm". Pro reálnou aplikaci není nutný. Slouží jako emulace dat přicházejících z řídicího systému chodu dopravníku.
- Předkonfigurace obrazu (objektu PmPanel) je vytvořena tak, že je funkční i jako Web obraz.
 
Editor aplikace - popis a nastavení objektů
 
Objekt Timer v podobjektu Data slouží k pohybu materiálu na pásech a jednotlivé kroky jsou ve skriptu popsány v poznámkách. Tento objekt není nutno nijak nastavovat.
 
V objektu "Belts" v záložce DataTable v konfigurátoru Maxim. počet řádků se nastavuje počet dopravníků. V objektu "Boxes" se stejným postupem nastaví maximální počet kusů (baliků) putujících po pásech. V nadřízeném objektu "Data" v záložce Události v události onStart je nutno upravit tyto hodnoty v úvodu skriptu v proměnných nBoxes a nBelts. Na konci skriptu se upraví inicializační stav jednotlivých pásů podle pokynů uvedených v poznámce.
 
Objekty v podobjektu EmulComm nejsou pro samotnou animaci nutné. Ale mohou být návodem jak lze napojit data z komunikace (emulované objektem PmSequencer) na proměnné objektu PmData. Tyto proměnné pak vazbou nebo voláním metody v události onItemAfterWrite zapisují do dat příslušných objektů PmDataTable.
 
Editor obrazů - popis a nastavení grafických prvků
 
Obraz Conveyors má grafické objekty PmiLine nazvané belt0beltX. Tyto objekty mají v konfigurátoru Parametry prvku nastaveny parametry iBelt a dir. Parametr iBelt určuje pořadí (index) ve skupině pásů (Belt). Parametr dir určuje směr posunu "boxů" na pásu a může mít hodnoty 1-4. Počet těchto objektů musí být shodný s počtem uvedeným v aplikaci v objektu "Belts".
 
Dalšími objekty jsou prvky PmiInstance nazvané box0boxX. Ty mají v konfigurátoru Parametry prvku nastaven parametr iBox, který určuje jejich pořadí (index). Počet těchto objektů musí být shodný s počtem uvedeným v aplikaci v objektu "Boxes".
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev nově vytvořeného objektu ve stromu objektů aplikace. Je to systémový název a nesmí obsahovat diakritiku, prázdný řetězec, mezery a jako první znak nesmí být číslo.

Přednastaveno: "ConveyorsHall"

Titul obrazuUživatelský název obrazu, které se například objeví:
- v záhlaví okna (pokud je otevřeno mimo pracovní plochu)
- v seznamu obrazů získaných například metodou FindViewers

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti PmPanel.Title a PmiRoot.ViewerTitle.

Pro zadání lze použít Makro výraz ($.text ..) (vyhodnocuje se při otevírání okna).

Po vytvoření této předkonfigurace bude takto nastaven konfigurátor: PmPanel > Obraz > Titul obrazu.

Člen logických skupinSeznam identifikátorů logických skupin (oddělovač je čárka ','), do nichž objekt patří (je jejich členem), viz Logické skupiny. Výběr logických skupin lze provést v okně Člen logických skupin.

Po vytvoření této předkonfigurace bude takto nastaven konfigurátor: PmObject > Objekt > Člen logických skupin.

Nastavení skriptovacího jazykaNastaví typ skriptovacího jazyka (VBScript nebo JavaScript).
vbscript (zastaralé) - Všechny skripty v událostech grafických prvků v tomto obraze budou psány v jazyce VBScript. Umožní funkčnost Web obrazů pouze pod internet prohlížečem Internet Explorer.

V tomto případě následující konfigurátor Úroveň integrace prohlížečky obrazu a lokální aplikace je viditelný a lze zadat "full" a "client".

javascript - Všechny skripty v událostech grafických prvků v tomto obraze budou psány v jazyce JavaScript. Umožní plnou funkčnost Web obrazů pod všemi typy standardních internet prohlížečů (Chrome, Firefox, Edge, InternetExplorer ..).

V tomto případě následující konfigurátor Úroveň integrace prohlížečky obrazu a lokální aplikace není viditelný a je nastavena úroveň "client".

Povolit jako Web komponentuUrčuje, zda se má tento objekt zaregistrovat jako komponenta Web serveru

Po vytvoření této předkonfigurace bude takto nastaven konfigurátor: PmPanel > Web server > Povolit jako Web komponentu.

PmWeb objektCesta ve stromu objektů k objektu PmWeb, PmWebFolder nebo PmWebLang, do kterého se provede zaregistrování.

Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se při spouštění aplikace).

Po vytvoření této předkonfigurace bude takto nastaven konfigurátor: PmPanel > Web server > PmWeb objekt.

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice