Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Předkonfigurace "PmReport - Obecné pole dat do tabulky rozdělené na stránky"

Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt" v lokálním menu objektu nebo stiskem klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: " / Sestava (PmReport)".

Tuto předkonfiguraci je možné založit nad objektem: PmFolder nebo PmRoot.

 
Vytvoří objekt PmReport, který je konfigurátororem Zdrojový soubor se vzorem sestavy napojen na soubor vzoru RepCycTable.htm umístěný v systému PROMOTIC ve složce Resource\Report. V události onReportRequest je emulováno pole dat. Pole dat, nadpis, počet řádků tabulky na první (a další) stránce (případně pole názvu sloupců) je pomocí příkazů SetKeyValue předáno souboru vzoru, který tyto vlastnosti nastaví a zobrazí pole dat.
 
Pokud žádný ze vzorů funkčně nebo graficky nevyhovuje potřebám aplikace, je možné některý zkopírovat do PROMOTIC aplikace a tam ho podle potřeby upravit.
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev nově vytvořeného objektu ve stromu objektů aplikace. Je to systémový název a nesmí obsahovat diakritiku, prázdný řetězec, mezery a jako první znak nesmí být číslo.

Přednastaveno: "PmReport"

Nadpis tabulkového protokoluzáhlaví sestavy (přednastaveno)Data v tabulce
Zdroj názvů sloupců
Bez názvů sloupců (přednastaveno) - tato volba zobrazí pouze data bez názvů sloupců
Názvy sloupců jsou zadány samostatně - tato volba je vhodná tehdy, když požádujeme vlastní pojmenování sloupců
Názvy sloupců jsou součásí pole dat - tato volba je vhodná tehdy, když v poli zdrojových dat jsou na prvním řádku názvy sloupců
Příklad na otevření objektu PmReport:
Voláno v události onButtonUp grafického prvku PmiButton. Objekt bude otevřen jako samostatné okno.
Příklad na tisk objektu PmReport:
Voláno v události onButtonUp grafického prvku PmiButton. Příklad je funkční pouze v lokální aplikaci. Pokud má tisk fungovat i na Web klientovi, pak musí být metoda SaveToString volána v metodě obrazu na serveru.
Dim sReport
sReport = pMe.Pm("/PmReport").SaveToString("")
Pm.PrintHtmlPage sReport, "sourcetype:htmlstring;printer:select;"
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice