Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Předkonfigurace "PmReport - Z CSV souboru do tabulky rozdělené na stránky"

Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt" v lokálním menu objektu nebo stiskem klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: " / Sestava (PmReport)".

Tuto předkonfiguraci je možné založit nad objektem: PmFolder nebo PmRoot.

 
Vytvoří objekt PmReport, který je konfigurátororem Zdrojový soubor se vzorem sestavy napojen na soubor vzoru RepCycTable.htm umístěný v systému PROMOTIC ve složce Resource\Report. V události onReportRequest jsou načteny pomocí metody FileCsvRead data z CSV souboru. Pole dat, nadpis, počet řádků tabulky na první (a další) stránce (případně pole názvů sloupců) je pomocí příkazů SetKeyValue předáno souboru vzoru, který tyto vlastnosti nastaví a zobrazí pole dat.
 
Pokud žádný ze vzorů funkčně nebo graficky nevyhovuje potřebám aplikace, je možné některý zkopírovat do PROMOTIC aplikace a tam ho podle potřeby upravit.
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev nově vytvořeného objektu ve stromu objektů aplikace. Je to systémový název a nesmí obsahovat diakritiku, prázdný řetězec, mezery a jako první znak nesmí být číslo.

Přednastaveno: "PmReportCsv"

Nadpis tabulkového protokoluzáhlaví sestavy (přednastaveno)Tabulka dat z CSV souboru
Zdroj názvů sloupců
Bez názvů sloupců (přednastaveno) - tato volba zobrazí pouze data bez názvů sloupců
Názvy sloupců jsou zadány samostatně - tato volba je vhodná tehdy, když požádujeme vlastní pojmenování sloupců
Názvy sloupců jsou součásí pole dat - tato volba je vhodná tehdy, když v poli zdrojových dat jsou na prvním řádku názvy sloupců
Příklad na otevření objektu PmReport:
Voláno v události onButtonUp grafického prvku PmiButton. Objekt bude otevřen jako samostatné okno.
Příklad na tisk objektu PmReport:
Voláno v události onButtonUp grafického prvku PmiButton. Příklad je funkční pouze v lokální aplikaci. Pokud má tisk fungovat i na Web klientovi, pak musí být metoda SaveToString volána v metodě obrazu na serveru.
Dim sReport
sReport = pMe.Pm("/PmReportCsv").SaveToString("")
Pm.PrintHtmlPage sReport, "sourcetype:htmlstring;printer:select;"
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice