Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Předkonfigurace "Okno datového průběhu (ProgressBox)"

Obraz graficky znázorňuje procentuální a hodnotový průběh datového přenosu.
 
Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt" v lokálním menu objektu nebo stiskem klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: " / Obrazy (PmPanel) / Ukazatel průběhu (Progress)".

Tuto předkonfiguraci je možné založit nad objektem: PmFolder, PmRoot, PmPanel nebo PmWorkspace.

 
- Předkonfigurace vytvoří objekt typu PmPanel.
- Předkonfigurace není vytvořena tak aby fungovala jako Web obraz.
 
Spuštění lze vyvolat metodou Start objektu PmPanel. Průběh se znázorní opakovaným voláním metody Step, které je v parametru předáván okamžitý stav (objem přenesených dat). Obraz je zavřen automaticky až hodnota předaná v parametru metody Step dosáhne hodnoty zadané v proměnné nMaxSteps.

Pokud je hodnota proměnné nMaxSteps nastavena na -1 (nekonečno), pak k zavření obrazu nedojde automaticky a musí se volat ručně.

V metodě Start jsou proměnné:
- nMaxSteps konečný maximální objem dat (není definováno=-1).
- sText popisný text obrazu
- sTitle text záhlaví okna.
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev nově vytvořeného objektu ve stromu objektů aplikace. Je to systémový název a nesmí obsahovat diakritiku, prázdný řetězec, mezery a jako první znak nesmí být číslo.

Přednastaveno: "ProgressBox"

OprávněníV této záložce se definují oprávnění pro objekt. Viz Popis záložky Oprávnění.
Text pro průběhZobrazovaný text průběhu
 
V praxi bude metoda Start volána tehdy, když se spouští nějaký proces u kterého je možné v průběhu vykonávání sledovat jeho průběh. Následně se spouští objekt PmTimer nebo PmSequencer který opakovaně volá metodu Step. Metodě Step se v parametru předává hodnota, která indikuje samotný průběh procesu.

(Obraz překonfigurace je nazván ProgressBox a je umístěn v PmRoot aplikace.)

Příklad1:
Příklad volání metody Start.
pMe.Pm("/ProgressBox").Methods.Start
Příklad2:
Příklad volání metody Step.
Dim nStep
nStep = X ' X = současná hodnota objemu přenesených dat
pMe.Pm("/ProgressBox").Methods.Step nStep
Příklad3:
Příklad volání metody Stop. Má význam pouze tehdy, když nMaxSteps=-1
pMe.Pm("/ProgressBox").Methods.Stop
 
Tato předkonfigurace je aplikována v PreCfg - Příklady předkonfigurací.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice