Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Předkonfigurace "PmModbusMr - West 6100+ měřič a regulátor teploty (Modbus RTU) - Sestava komunikace s daty a obrazem"

Konfigurace komunikačního ovladače PmModbusMr - Ovladač pro komunikaci protokolem Modbus Master
 
Přístroj West 6100+ je určen pro měření a regulaci teploty. Aplikace PROMOTIC s přístrojem komunikuje pomocí ovladače PmModbusMr - Ovladač pro komunikaci protokolem Modbus Master.

Viz také Komunikace s měřiči a regulátory firmy West Instruments.

 
Připojení přístroje k počítači lze realizovat na svorkách 11 a 12 (RS485) přes převodník RS485/RS232 přes sériový port počítače (RS232). Způsob připojení je popsán v dokumentaci výrobce.
 
Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt" v lokálním menu objektu nebo stiskem klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: " / Komunikace / Modbus komunikační protokol".

Tuto předkonfiguraci je možné založit nad objektem: PmFolder nebo PmRoot.

 
- Předkonfigurace vytvoří objekt typu PmFolder obsahující objekt PmComm s podobjektem PmCommData a dále objekty: PmPanel, PmData, PmTrend, PmAlarmEvent.
- Předkonfigurace obrazu (objektu PmPanel) je vytvořena tak, že je funkční i jako Web obraz.
- Obraz je určen k testování komunikace a pro její funkčnost není nutný.
 
V objektu PmComm nazvaném Comm jsou nastaveny parametry komunikace (Sériový port, Rychlost ...).

Objekt PmCommData nazvaný data má v záložce Parametry definovány Speciální parametry (viz PmModbusMr - Ovladač pro komunikaci protokolem Modbus Master). V záložce Data jsou položky importovány pomocí datového rozšíření položek definovaných v objektu PmData (viz ExtComm). Jednotlivá Data svou strukturou a pojmenováním odpovídají názvům parametrů uvedených v popisu protokolu výrobce.

 
Objekt PmTrend nazvaný Trend má v konfigurátoru Typ uložení nastaveno ukládání trendovaných veličin do Database dBase backups. Datové položky pro objekt PmTrend jsou definovány v objektu PmData pomocí ExtTrend.
 
Objekt PmPanel obsahuje ActiveX prohlížečku trendů TrendsView a PmTable. Dále grafické prvky PmiButton pro zadávání hodnot přístroje a pro nastavení a ovládání prohlížečky. Prvky PmiRasterImage jsou jako barevné indikátory aktuálního stavu a prvky PmiText mají popisné texty nebo hodnoty zobrazující aktuální stav měření.
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev nově vytvořeného objektu ve stromu objektů aplikace. Je to systémový název a nesmí obsahovat diakritiku, prázdný řetězec, mezery a jako první znak nesmí být číslo.

Přednastaveno: "CommWest6100"

OprávněníV této záložce se definují oprávnění pro objekt. Viz Popis záložky Oprávnění.
Sériový portVýběr komunikačního sériového portu.

Hodnotu lze změnit metodou OpenPort. Hodnotu lze zjistit metodou GetProtParam(""SerPort"").

Po vytvoření této předkonfigurace bude takto nastaven konfigurátor: PmComm > Zadávání parametrů sériové linky > Sériový port.

Nenastaveno - Při spuštění aplikace se objekt nepřipojuje k žádnému portu a sériový port lze následně vybrat dynamicky algoritmem (metodou PmComm.OpenPort).
Modem - Objekt je určen pro přenos dat přes vytáčenou telefonní linku (přes objekt PmModem). Sériový port je přidělen metodou PmModem.SetPmComm nebo konfigurátorem PmComm objekt v objektu PmModem.
COM1, COM2,..,COM66 - Při spuštění aplikace je otevřen specifikovaný sériový port. V OS Windows musí být tento port správně nakonfigurován a přístupný (nesmí ho nikdo jiný využívat).

Pro sériovou linku musí každý objekt PmComm mít nastavený jiný komunikační port. Například když jeden PmComm komunikuje přes COM1, pak další PmComm může komunikovat například přes COM2 (COM3,..) ale nesmí komunikovat přes COM1.

Komunikační rychlost(Baud rate) Výběr komunikační rychlosti v baudech (bps, bit per second).

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti BaudRate.

Po vytvoření této předkonfigurace bude takto nastaven konfigurátor: PmComm > Zadávání parametrů sériové linky > Rychlost

110
300
600
1200
2400
4800
9600
14400
19200
38400
57600
115200
128000
256000
Obnovovací perioda komunikace [ms]Časová perioda v milisekundách s jakou bude PROMOTIC aplikace po komunikaci číst aktuální data. Po vytvoření této předkonfigurace bude takto nastaven konfigurátor: PmCommData > Parametry > Obnovovací perioda komunikace [ms]
Perioda automatického ukládání [s]Perioda v sekundách. Vždy po uplynutí této periody je interně vyvolána metoda Run, která nejprve vyvolá událost onAddRecord a pak uchová všechny aktuální hodnoty veličin ze záložky Data.

Po vytvoření této předkonfigurace bude takto nastaven konfigurátor: PmTrend > Trend > Perioda automatického ukládání [s].

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice