Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Předkonfigurace "PmModbusMr - Sestava komunikace s daty a obrazem pro neuvedené zařízení"

Konfigurace komunikačního ovladače PmModbusMr s testovacím obrazem.
 
Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt" v lokálním menu objektu nebo stiskem klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: " / Komunikace / Modbus komunikační protokol".

Tuto předkonfiguraci je možné založit nad objektem: PmFolder nebo PmRoot.

 
- Předkonfigurace vytvoří objekt typu PmFolder obsahující objekt PmComm s podobjektem PmCommData a dále objekty: PmPanel.
- Předkonfigurace obrazu (objektu PmPanel) je vytvořena tak, že je funkční i jako Web obraz.
- Obraz je určen k testování komunikace a pro její funkčnost není nutný.
 
Předkonfigurace umožňuje zvolit dva typy připojení přístroje s počítačem:
- přes Ethernet
- přes sériový port počítače (RS232/RS485..)

Vzniklé nastavení připojení je obvykle okamžitě funkční. V opačném případě je nutné zjistit parametry připojení z dokumentace výrobce zařízení a také v dokumentaci: PmModbusMr - Ovladač pro komunikaci protokolem Modbus Master.

Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev nově vytvořeného objektu ve stromu objektů aplikace. Je to systémový název a nesmí obsahovat diakritiku, prázdný řetězec, mezery a jako první znak nesmí být číslo.

Přednastaveno: "CommModbus"

Typ komunikace
Síťová TCP/IP komunikace (přednastaveno)
Sériová komunikace
Síťová adresaSíťová adresa, ke které bude komunikace připojená. Adresu lze zadávat IP adresou (např. 192.168.0.15) nebo jménem počítače (např. server11).

Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se při spouštění aplikace).

Po vytvoření této předkonfigurace bude takto nastaven konfigurátor: PmComm > Zadávání parametrů Ethernet > Síťová adresa
Uzavřít spojení po každém přenosuTato volba nastaví současně tyto dva konfigurátory:

Připojit až při prvním přenosu. Viz: PmComm > Zadávání parametrů Ethernet > Připojit až při prvním přenosu

Uzavřít spojení po každém přenosu. Viz: PmComm > Zadávání parametrů Ethernet > Uzavřít spojení po každém přenosu

Sériový portVýběr komunikačního sériového portu.

Hodnotu lze změnit metodou OpenPort. Hodnotu lze zjistit metodou GetProtParam(""SerPort"").

Po vytvoření této předkonfigurace bude takto nastaven konfigurátor: PmComm > Zadávání parametrů sériové linky > Sériový port.

Nenastaveno - Při spuštění aplikace se objekt nepřipojuje k žádnému portu a sériový port lze následně vybrat dynamicky algoritmem (metodou PmComm.OpenPort).
Modem - Objekt je určen pro přenos dat přes vytáčenou telefonní linku (přes objekt PmModem). Sériový port je přidělen metodou PmModem.SetPmComm nebo konfigurátorem PmComm objekt v objektu PmModem.
COM1, COM2,..,COM66 - Při spuštění aplikace je otevřen specifikovaný sériový port. V OS Windows musí být tento port správně nakonfigurován a přístupný (nesmí ho nikdo jiný využívat).

Pro sériovou linku musí každý objekt PmComm mít nastavený jiný komunikační port. Například když jeden PmComm komunikuje přes COM1, pak další PmComm může komunikovat například přes COM2 (COM3,..) ale nesmí komunikovat přes COM1.

Komunikační rychlost(Baud rate) Výběr komunikační rychlosti v baudech (bps, bit per second).

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti BaudRate.

Po vytvoření této předkonfigurace bude takto nastaven konfigurátor: PmComm > Zadávání parametrů sériové linky > Rychlost

110
300
600
1200
2400
4800
9600
14400
19200
38400
57600
115200
128000
256000
ParitaVýběr parity. Nutno vybrat hodnotu vhodnou pro zařízení, se kterým je komunikováno.

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti Parity.

Po vytvoření této předkonfigurace bude takto nastaven konfigurátor: PmComm > Zadávání parametrů sériové linky > Parita

NO (žádná)
ODD (lichá)
EVEN (sudá)
Obnovovací perioda komunikace [ms]Časová perioda v milisekundách s jakou bude PROMOTIC aplikace po komunikaci číst aktuální data. Po vytvoření této předkonfigurace bude takto nastaven konfigurátor: PmCommData > Parametry > Obnovovací perioda komunikace [ms]
Přednastavená adresa PLCPlatná adresa zařízení v rámci sítě Modbus.

Po vytvoření této předkonfigurace bude takto nastaven konfigurátor: PmCommData > Parametry > Speciální parametry > Přednastavená adresa PLC

Bázové adresy oblastíZde se zadávájí adresy začátku datových oblastí (Bo, Bi, Ro, Ri).

Adresy pro tyto oblasti jsou všechny přednastavené na 0 (pokud se nezvolí předkonfigurace pro určité zařízení - viz Předkonfigurace / Komunikace / Modbus komunikační protokol). Pro různé druhy PLC mohou být tyto adresy jiné (např. adresy nezačínají od 0 ale od 1 nebo 40001, atd.).

Při komunikaci se "Adresa datové položky" upraví jako součet relativní adresy položky (určeno v identifikátoru ItemID) a bázové adresy oblasti.

Max.počet proměnných přijatých v jedné zprávěPro každou oblast (Bo,Bi,Ro,Ri) se zde zadává max.počet proměnných, které mohou být přenášeny v jedné komunikační zprávě. Tyto hodnoty závisí na typu automatu, se kterým se komunikuje (některé automaty podporují přenos jen "málo" registrů v jedné zprávě, jiné automaty zase podporují více registrů) - toto je buď uvedeno v dokumentaci automatu nebo je to nutno zjistit experimentálně.

Přednastavené hodnoty jsou 64 pro Bo a Bi, 32 pro Ro a Ri (pokud se nezvolí předkonfigurace pro určité zařízení - viz Předkonfigurace / Komunikace / Modbus komunikační protokol).

Přednastavené hodnoty jsou velmi nízké. Zvětšením těchto hodnot (pokud to zařízení dovoluje) lze docílit zrychlení komunikace, protože potřebná data se mohou přenášen v menším počtu komunikačních zpráv.

Příklady testovacích dat
Počet digitálních výstupů (Bo)Možnost zadat počet podle typu zařízení
Počet digitálních vstupů (Bi)Možnost zadat počet podle typu zařízení
Počet analogových výstupů (Ro)Možnost zadat počet podle typu zařízení
Počet analogových vstupů (Ri)Možnost zadat počet podle typu zařízení
Vytvořit obraz "Přijímaná data"Vytvoří obraz pro sledování a statistiku komunikačních veličin
Název obrazuZobrazeno v nadpisu a titulu obrazu
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice