Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Příklad na PmPrototype a PmInstance

Příklad je umístěn ve složce: /Pm/Examples/Others/Prototype.

Je to příklad aplikace, ve kterém je v runtime módu pomocí objektů PmInstance rozkopírován PmPrototype (vzor) obsahující podobjekty PmPanel, PmData, PmTrend atd.. Příklad je navržen tak, aby nepřesáhl velikost aplikace 30 proměnných a 10 grafických obrazů (viz PmRtFree - Bezplatná runtime licence).

 
V objektu PmFolder nazvaný BoilerRoom je jeden objekt PmPrototype, tři objekty PmInstance a jeden PmAlarmEvent. Objekt PmPrototype obsahuje objekty PmPanel, PmData, PmTrend, PmAlarmEvent a PmTimer. Tento objekt představuje prototyp (vzor) pro technologii jednoho kotle.
 
Nastavení objektů PmInstance:

Objekty nazvané Boiler_Instance1, Boiler_Instance2 .. jsou v záložce Instance v konfigurátoru Vzor napojeny na objekt PmPrototype nazvaný Boiler_Prototype. V konfigurátoru Parametry PROMOTIC objektu je pak definován název parametru (boil) a je mu nastavena příslušná hodnota (1,3,3). Název parametru je shodný s názvem parametru v konfigurátoru Parametry PROMOTIC objektu objektu PmPrototype a jeho hodnota je klíčová v identifikaci a následném nastavení dat, trendů, alarmů pro příslušný kotel.

 
Nastavení v objektu PmPrototype:

Objekt nazvaný Boiler_Prototype má v konfigurátoru Parametry PROMOTIC objektu nastaven parametr boil na hodnotu 0.

 
Nastavení v objektu PmTrend:

Objekt má v záložce Trend v konfigurátorech ID identifikátor skupiny a Uživatelský název skupiny složen výraz pomocí makro výrazů $const a $.par.

 
Nastavení v objektu PmAlarmEvent:

Objekt má v záložce Hlavní v konfigurátorech Identifikátor skupiny a Zobrazovaný titul skupiny složen výraz pomocí makro výrazů $const a $.par. Konfigurátory Rodič povolen a Rodič jsou napojeny na rodičovský PmAlarmEvent.

 
Nastavení v objektu PmData:

Objekt má v záložce Data založeny proměnné TemperCurrent a TemperRequired. Jedna je přes ExtAlarmAnalog napojena na objekt PmAlarmEvent se vzorem alarm0. V okně konfigurujícím toto datové rozšíření je konfigurátor Identifikátor datového rozšíření a Zdroj alarmu (source) složen do makro výrazu pomocí Makro výraz $const - zastaralé a Makro výraz $.par. A obě proměnné jsou přes ExtTrend napojeny na objekt PmTrend.

 
Objekt PmTimer nazvaný Emul slouží k emulaci hodnoty proměnné TemperCurrent vzhledem k hodnotě proměnné TemperRequired objektu PmData.
 
Nastavení objeku Panel typu PmPanel:

Objekt je nazvaný Panel a má v záložce Obraz v konfigurátorech Titul obrazu a Výchozí hodnota sParams výraz složený pomocí makro výrazů $const a $.par.

V obraze má grafický prvek PmiRoot parametr nazvaný boil s výchozí hodnotou 0.

Obraz obsahuje složené i jednoduché grafické prvky. Grafické prvky PmiText jsou napojeny datovou vazbou PP - Vazba na vlastnost PROMOTIC objektu na data objektu PmData. Grafický prvek PmiSliderPane je napojen datovou vazbou PP - Vazba na vlastnost PROMOTIC objektu na proměnnou TemperRequired objektu PmData. Prohlížeč trendů má staticky nakonfigurovány trendované položky, ale bez napojení na server trendů. V události onStart je připojení k serveru trendů řešeno dynamicky pomocí metody Connect. Ve třetím parametru této metody je použita metoda GetPar, která zjistí hodnotu parametru obrazu boil. Na základě toho je prohlížeč připojena k příslušné trendové skupině.

 
Nastavení objektu MainPanel typu PmPanel:

Obraz je nakonfigurován jako přehledová obrazovka kde jsou totožné složené grafické prvky zobrazující kotel. Prvky se liší pouze změněnou hodnotou parametru rodičovského prvku. Vložené grafické prvky tento parametr využívají k napojení a zobrazení příslušných datových položek.

 
Příklad je vytvořen tak, aby fungoval i jako Web aplikace. Proto v záložce Web server objektů nabízených do Webu je použit v konfigurátoru Identifikátor Web komponenty makro výraz $.par aby byla zajištěna jednoznačná identifikace komponent.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice