Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Jak ladit skripty v aplikaci PROMOTIC

Skripty použité v aplikaci PROMOTIC, lze ladit (krokovat) v libovolném skriptovém debuggeru. Tato funkčnost je však implicitně z bezpečnostních důvodů v systému PROMOTIC vypnuta a před vlastním laděním skriptů se musí povolit. Ladění skriptů se povoluje/zakazuje v konfigurátoru Povolit ladění skriptů v menu "Možnosti > Nastavení PROMOTIC" editoru aplikace. Pokud je ladění povoleno, pak dojde automaticky ke spuštění debuggeru skriptů a zobrazení aktivního skriptu i řádku:
- pokud vznikne chyba ve skriptu
- pokud se při vykonávaní skriptů narazilo na speciální příkaz VBScriptu 'Stop'
- pokud se při vykonávaní skriptů narazilo na zarážku vloženou ladícím programem
 
Během vlastního ladění se aplikace zastaví a pokračuje teprve až se laděný skript pustí z debuggeru dál. U aplikace nasazené u zákazníka s runtime licencí je nutno dbát na to, aby tato volba nezůstala trvale povolená. Pokud by tato volba zůstala nedopatřením povolená, pak by při vzniku první chyby skriptů nebo příkaz 'Stop' způsobily (nechtěné) zastavení aplikace. Nebezpečí tkví v tom, že taková chyba se může objevit po týdnech provozu. Pokud je ladění skriptů v systému PROMOTIC zakázáno (není povoleno), pak skriptovací debugger není v žádném případě vyvolán. Příkaz VBScriptu 'Stop' je ignorován a chyba skriptů se projeví pouze v INFO systému PROMOTIC.
 
Poznámka:

Debugger skriptů není součástí OS Windows. Pro ladění skriptů je nutno doinstalovat součást MS Office nebo jiný novější ladící nástroj (vývojové prostředí VisualStudio nebo .NET).

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice