Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Příklad na komunikaci s PLC automaty Amit

Příklad je umístěn ve složce: /Pm/Examples/Commun/Amit. Je to příklad na použití PROMOTIC objektu PmActiveX a jeho napojení na ActiveX objekt ATOUCHX, který byl vytvořen firmou AMiT. Podrobný manuál je v souboru atouchx.chm dodávaný firmou AMiT. Pro jednoduché pochopení PROMOTIC příkladu je potřeba mít znalosti o systému DB-net (viz dokumentace AMiT). Ke správné funkci tohoto příkladu je potřeba mít nainstalovanou knihovnu ATOUCHX.

Ve složce ExamPLCAMiT jsou zdrojové kody aplikace do PLC automatu. Nakonfigurované PLC s těmito zdrojovými kody pak může komunikovat s tímto PROMOTIC příkladem.

 
Příklad má obraz otevíraný po startu aplikace z PmWorkspace - to je nastaveno v záložce Rámce v rámci "main" v konfigurátoru Prohlížeč komponenty. V obraze je tlačítko(a), které v události onButtonUp spouští metody PmFolder. Všechny výpisy se provádějí metodou Debug do položky Debug_info v INFO systému.
 
Popis instalace knihovny ATOUCHX:

Lze provést download knihovny na https://amitomation.cz.

V příkladu je pro komunikační připojení použit objekt AtouchApp, který je pro použití v systému PROMOTIC nejvhodnější, protože umožňuje vznik událostí. V principu se tento objekt používá tak, že se "někde v aplikaci" volají metody, které spustí požadavek na komunikaci, ale odpověď vznikne jako událost v objektu AtouchApp. Pro ukázku je uvedeno použití několika metod.

Pro čtení archivu vytvořeného v DB-net je použit objekt AtouchArch. Podrobný popis práce s archivy je v manuálu AtouchX. V příkladu je tento objekt nakonfigurován jako automatický.

Příklad nepoužívá (pro jednoduchost) žádný obraz. Ovládání je realizováno pomocí toolbaru (vlevo pro objekt AtouchApp, vpravo pro objekt AtouchArch) a všechny výpisy se provádějí do položky Debug_info v INFO systému.

 
Upozornění:
- Pro každou PROMOTIC aplikaci musí být v objektu AtouchApp nastavena vlastnost VariantOnly na true !!
- V příkladu číslo stanice AMiT je nastaveno na station=7 a WID=7003.
 
Struktura příkladu:
1. V objektu typu PmFolder v záložce "Metody" jsou definovány tyto metody:
Control_Run: Povolí běh automatického archivu.
Control_Stop: Zakáže běh automatického archivu.
DbGetInfo: Vrací informace o db. proměnné
GetHWInfo: Vrací informace o HW připojení stanice
NetGetData: Přečte celou db. proměnnou
NetGetTime: Přečte čas stanice
NetPutData: Zapíše celou db. proměnnou
NetIdentify: Přečte identifikaci stanice
StartInit: Voláno z události onAppStartEnd
Stop: Voláno z události onAppStopBegin
 
2. V obraze Main (typu PmPanel): jsou umístěna tlačítka (typu PmiButton) ve kterých v události onButtonUp jsou volány jednotlivé metody.
 
3. "App": Objekt typu PmActiveX.
- V záložce "ActiveX" je vybrán objekt AtouchX.AtouchApp.
- V záložce "Ax události" jsou události, pro které jsou definovány příslušné skripty pro zpracování vrácených dat. V tomto příkladu jsou prováděny pouze výpisy do položky Debug_info v INFO systému.

Poznámka: úspěšnost komunikace je signalizována v proměnné Result. Tato proměnná je v podstatě 32bit číslo, ve kterém je zakódováno mnoho informací (viz nápověda knihovny AtouchX). Pro zjednodušení obecně platí: pokud Result < 1024 (dekadicky), pak je komunikace v pořádku.

 
4. "Arch": Objekt typu PmActiveX.
- V záložce "ActiveX" je vybrán objekt AtouchX.AtouchArch.
- V záložce "Ax události" jsou události, pro které jsou definovány příslušné skripty pro zpracování dat. V tomto příkladu jsou prováděny výpisy do položky Debug_info v INFO systému. Pro událost SAMPLE je popsáno možné zpracování dat. Po zpracování je nutno volat metodu Arch.Accept.
 
V objektu PmRoot jsou v záložce "Události" definovány následující události:
- Událost onAppStartEnd: je volána metoda StartInit, která provede inicializaci AtouchX objektů. V příkladu jsou definovány cesty (konkrétní umístění závisí na projektantovi) na dva inicializační soubory (jejichž význam je podrobně popsán v souboru Atouchx.chm):
sHWfile.ini: definuje HW typ komunikace pro App
sDBfile.ini: definuje databázi proměnných pro App
sArchiv.ini: definuje strukturu a parametry archivu pro Arch

Poznámka: syntaktické vzory souborů (pro tento konkrétní příklad) jsou ve složce \AMIT\INI

Použité metody: InitFromFile: Inicializace objektu ze souboru.

- Událost onAppStopBegin: je volána metoda Stop, která provede deinicializaci AtouchX objektů.

Použité metody: Done: Ukončení činnosti objektu.

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice