Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

PmS5PG - Ovladač pro komunikaci přes PG port s PLC Siemens Simatic S5

Před použitím tohoto ovladače v aplikaci PROMOTIC je vhodné přečíst kapitolu: Komunikace pomocí PROMOTIC ovladačů.
 
Základní vlastnosti ovladače:
- Použití tohoto ovladače je vázáno na zakoupení licence: PmS5PG. S freeeware verzí PmFree nebo při vývoji aplikace (s vývojovou licencí pro testovací účely) je tato komponenta funkční vždy.
- Ovladač obsluhuje podmnožinu protokolu AS511, který používají procesní automaty SIMATIC řady S5.
- Komunikace je přes sériový port počítače (COM1, COM2 ...).
- Aplikace PROMOTIC je z hlediska této komunikace vždy MASTER (tzn. že dává podnět k přenosu dat).
- Komunikace je typu bod-bod, tzn. že jedním objektem PmComm lze komunikovat jen s jedním zařízením (protokol neumožňuje adresaci více zařízení).
- Ovladač je začleněn do systému PROMOTIC pomocí objektu PmComm.

Ovladač podporuje použití objektu PmCommMsg. Objekt PmCommData nelze používat.

Pro snadné přidání tohoto ovladače do aplikace je vhodné použít: Předkonfigurace ve skupině "Siemens Simatic PLC"

- Ovladač umí číst jen databloky, neumí číst markery a flagy.
- Ovladač nenastavuje automaticky data v záložce Data-zaslání a Data-příjem. Projektant tyto data musí nastavit sám podle popisu níže.
 
Protože formát dat uložených v PLC Simatic je pro některé datové typy (long, reálné číslo, čas) jiný než pro počítače typu PC, je potřeba hodnoty těchto typů transformovat. Ovladač sám tyto transformace neprovádí ale lze k tomu po příjmu dat v aplikaci využít například metodu Pm.TransformValue.
Popis a doporučené hodnoty pro Parametry protokolu:
Timeout příjmu odpovědiČas (v milisekundách) po který bude ovladač čekat na odpověď při vyslání zprávy. Pokud do této doby nepřijde vyžádaná odpověď, přenos zprávy se ukončí (vyvolá se událost onEndOfTransfer s chybou 24 nebo 66).
Typ PLClze zvolit "AG90,AG95,AG100" nebo "vyšší než AG100". V praxi je potřeba ověřit správnost volby. Jsou příznaky, že například pro AG115 je nutno zvolit první volbu.
AG90, AG95, AG100
> AG100
 

Popis komunikace pomocí objektů PmCommMsg

Popis zpráv:

Předpokládá se, že všechny položky záložek Data-zaslání a Data-příjem budou mít rozměr 2 byty, tj. datový typ Integer.

Čtení obsahu datového bloku (dále jen DB):

1.položka Data-zaslání obsahuje číslo DB, který má být čten.

1.položka Data-příjem obsahuje počet slov čteného DB. Další položky obsahují slova čteného DB. Projektant by měl zajistit, aby počet slov v DB byl roven počtu položek v záložce (bez 1.položky obsahující počet slov).

Zápis vybraných slov do datového bloku:

1.položka Data-zaslání obsahuje číslo DB, do kterého má být zapisováno. 2.položka obsahuje počet slov, která budou zapsána. 3.položka obsahuje index prvního zapisovaného slova. 4.položka obsahuje první zapisované slovo. 5 a 6.položka obsahuje index a hodnotu druhého zapisovaného slova, atd. Pokud je v záložce nakonfigurováno více slov, než má být zapsáno podle 2.položky, rozhoduje hodnota 2.položky.

V záložce Data-příjem není žádná proměnná.

Zahájení módu cyklického čtení vybraných slov z daného DB:

1.položka Data-zaslání obsahuje číslo DB, do kterého má být zapisováno. 2.položka obsahuje počet slov, která budou zapsána. 3.položka obsahuje index prvního zapisovaného slova. 4.položka obsahuje index druhého zapisovaného slova, atd.

V záložce Data-příjem není žádná proměnná.

Tato zpráva musí být volána vždy mimo mód cyklického čtení. V opačném případě může dojít k zaseknutí komunikace.

Cyklické čtení z daného datového bloku: Záložka Data-zaslání je prázdná.

Data-příjem: 1.položka obsahuje počet přijatých slov. 2.položka obsahuje příznak chodu PLC (Run). 3.položka obsahuje první přijaté slovo (datové). 4.položka obsahuje druhé přijaté slovo, atd.

Tato zpráva by měla být spouštěna pouze v módu cyklického čtení.

Ukončení módu cyklického čtení: Záložky Data-zaslání a Data-příjem jsou prázdné.

Poznámka: Pokud některá záložka obsahuje položku určující počet slov, je tím vždy míněn počet slov přenášených z/do daného databloku, nikoli počet slov v záložce.

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice