Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

ReDim - příkaz jazyka VBScript

Popis:
Deklaruje proměnné dynamických polí a alokuje nebo realokuje úložný prostor.
Syntaxe:

ReDim [Preserve] název([dimensions])

 
Preserve Ponechává data v existujícím poli při změně posledního rozměru.
název Název proměnné podle standardu konvencí pojmenovávaní proměnných.
dimensions Rozměry proměnné typu pole. Lze deklarovat až 60 rozměrů.

Argument rozměry má následující syntaxi:

horní_index[,horní_index] ...

Dolní index pole je vždy 0.

Poznámka:

Příkaz se používá ke změně velikosti dynamického pole, které bylo formálně deklarováno pomocí příkazu Dim s prázdnými kulatými závorkami (bez popisu rozměrů). Příkaz lze použít opakovaně ke změně počtu prvků a rozměrů pole.

Je-li použito klíčové slovo Preserve, lze měnit pouze poslední rozměr pole a nelze měnit počet rozměrů pole. Například má-li pole jeden rozměr, lze tento rozměr měnit, protože je posledním a jediným rozměrem pole. Má-li pole dva nebo více rozměrů, lze změnit pouze poslední rozměr při současném zachování obsahu pole. Následující příklad ukazuje, jak lze zvýšit velikost posledního rozměru dynamického pole bez smazání existujících dat obsažených v poli.

Viz také:
- Dim
- Set
Příklad:
Dim X()
ReDim X(10, 10, 10)
ReDim Preserve X(10, 10, 15)

Upozornění: Je-li pole po změně rozměru menší než původní, data v uvolněných prvcích jsou ztracena.

Při inicializování proměnných je číselná proměnná inicializována na 0 a řetězcová na prázdný řetězec (""). Proměnné odkazující na objekt musí být přiřazen existující objekt pomocí příkazu Set předtím, než může být použita. Není-li do proměnné přiřazen žádný objekt, proměnná má speciální hodnotu Nothing.

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice