Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Licenční server PmNetKey

Licenční server PmNetKey umožňuje poskytovat licence PROMOTIC aplikacím po síti. Odpadá tím nutnost, aby každá PROMOTIC aplikace měla licenci ve svém vlastním HW klíči. Takto lze také vyřešit problém s licencí v PROMOTIC aplikacích ve virtualizovaném prostředí, kde PROMOTIC aplikace ve virtálním stroji nemá přístup k fyzickému HW klíči na USB portu počítače. Licenční server PmNetKey je chráněn vlastním HW klíčem. Licenční server PmNetKey se typicky automaticky spouští po startu počítače jako služba OS Windows.
 
Podmínkou správné funkce je, aby počítače s PROMOTIC aplikací (licenční klienti) měly síťový přístup protokolem HTTP nebo HTTPS k počítači s programem Licenční server PmNetKey. Ke komunikaci mezi PROMOTIC aplikací a licenčním serverem dochází nejenom při spuštění PROMOTIC aplikace, ale opakovaně periodicky (s periodou 1 minuta nebo ještě pomaleji). Síťové spojení s licenčním serverem musí být funkční po celou dobu běhu PROMOTIC aplikace.
 
Licence na licenčním serveru jsou tzv. "plovoucí": Aplikace PROMOTIC mohou být spouštěny na různých stanicích PC (v síti), ale počet současně spuštěných aplikací nesmí překročit počet runtime licencí přítomných na licenčním serveru. Pokud jsou například na PROMOTIC licenčním serveru přítomny 2 runtime licence, pak je možné spustit současně dvě aplikace. Další aplikace se již nespustí. Pokud bude některá ze spuštěných aplikací zastavena a nebude komunikovat s licenčním serverem po dobu 10 minut, pak bude na licenčním serveru tato licence uvolněna a připravena pro použití další aplikací. Nyní již bude možné tuto další aplikaci spustit - aplikace použije tuto uvolněnnou licenci.
 
Síťové licence PROMOTIC aplikací pro Licenční server PmNetKey jsou poskytovány v podobě licenčního souboru (viz Licenční soubor SWK vázaný na Licenční server PmNetKey). Licenční soubor funguje pouze s tím licenčním serverem, pro který byl vygenerován. Nebude fungovat s jiným licenčním serverem.
 

Instalace, odinstalace licenčního serveru a konfigurace služby

Program má vlastní instalační soubor, protože se často instaluje na počítač, na kterém není instalovám PROMOTIC. Instalační program je možno stáhnout z download sekce www.promotic.eu/cz/promotic/download/download.htm (např. PmNetKey XXYYZZ.msi). Program se instaluje na počítači, který má být licenčním serverem. Při instalaci je program nakonfigurován jako služba OS Windows s automatickým spouštěním při startu počítače. Službu Licenční server PmNetKey lze konfigurovat, zastavovat a spouštět standardními prostředky OS Windows (správce služeb services.msc).

Licenční server PmNetKey je chráněn vlastním HW klíčem. Bez HW klíče program nefunguje. HW klíč musí být vygenerován speciálně za tímto účelem a nelze použít HW klíč pro PROMOTIC aplikaci. HW klíč musí být trvale přítomen v USB portu počítače, kde běží Licenční server PmNetKey.

 
Program (služba) lze ovládat i z příkazové řádky pomocí parametrů. Okno příkazové řádky musí být spuštěno s povýšenými právy jako Správce. Příkazy mohou mít smysl v některých speciálních případech například v povelových (*.bat) souborech OS Windows. Jinak není nutno příkazy běžně používat, neboť při instalaci programu se nakonfiguruje i služba OS Windows a při odinstalaci se služba odebere. Konfigurace, zastavování a spouštění se dělá standardními prostředky OS Windows. Jednotlivé příkazy:
 
PmNetKey -i - Provede přidání služby OS Windows pro program Licenční server PmNetKey. Služba bude nakonfigurována, aby se automaticky spouštěla se spuštěním počítače. Při instalaci programu se provede automaticky.
PmNetKey -u - Odebere službu OS Windows pro program Licenční server PmNetKey. Při odinstalaci programu se provede automaticky.
PmNetKey -s - Provede spuštění služby OS Windows pro program Licenční server PmNetKey.
PmNetKey -k - Provede zastavení služby OS Windows pro program Licenční server PmNetKey.
PmNetKey - Spustí program Licenční server PmNetKey jako běžnou aplikaci, ne jako službu. Ikona aplikace se objeví v systémové liště OS Windows mezi ikonama vpravo. Může být výhodné pro testování.

Konfigurace licenčního serveru

Program se konfiguruje pomocí konfiguračního souboru PmNetKey.ini. Tento soubor vznikne automaticky při instalaci a je umístěn u programu PmNetKey.exe (typicky v adresáři C:\Program Files\Promotic nebo C:\Program Files (x86)\Promotic).

Popis klíčů v sekci [Config]:

 
WebServer - Klíč umožňuje změnit port a protokol (HTTP nebo HTTPS) na kterém bude naslouchat interní Web server programu Licenční server PmNetKey. Pokud se neuvede, tak se použije implicitní hodnota http://+:81/ znamenající, že se použije protokol HTTP a port 81. Znak ";" na počátku řádku udělá z řádku komentář a řádek nebude brán v úvahu.
Příklad1:
Příklad konfiguračního souboru PmNetKey.ini pro protokol HTTP a port 83
[Config]
WebServer=http://+:83/
Příklad2:
Příklad konfiguračního souboru PmNetKey.ini pro protokol HTTPS a implicitní port 443
[Config]
WebServer=https://+:443/
 
Zprovoznění HTTPS protokolu licenčního serveru:
K implementaci licenčního serveru (Web server) se využívá HTTP služby OS Windows. Konfigurace HTTPS protokolu se provádí úplně stejně, jako v případě HTTPS protokolu u objektu PmWeb, tzn. pomocí našeho vlastního konfiguračního nástroje HTTP služby PmHttpConfig.exe, popis viz PmHttpConfig.exe - konfigurace HTTP služby pro PROMOTIC Web servery (HTTP i HTTPS) (nutno nastavit práva, importovat certifikát počítače serveru a spojit jej s daným Web serverem).

Sledování činnosti licenčního serveru

Program umožňuje sledovat jednak aktuální stav přidělených síťových licencí, a také historii přihlašování a odhlašování síťových licenčních klientů. Sledování je možné pomocí Web rozhraní. Licenční server PmNetKey obsahuje interní Web server, který na své IP adrese, protokolu a portu, nabízí stránku info.html a log.html. Například http://localhost:81/info.html a http://localhost:81/log.html.

Chování PROMOTIC aplikace při ztrátě spojení s licenčním serverem

Pokud dojde k trvalému selhání periodické komunikace s licenčním serverem, spuštěná PROMOTIC aplikace prochází postupně následujícími stavy:
1) informování - nejprve se v globálních chybách objeví informace o ztrátě komunikace s licenčním serverem. Do tohoto stavu se aplikace dostane už při prvním selhání periodické komunikace. Tento stav trvá asi 10 min.
2) upozornění - potom je zobrazeno upozorňovací okno (pokud jej obsluha uzavře tak opakovaně) a v globálních chybách se objeví upozornění o ztrátě komunikace s licenčním serverem. Tento stav trvá asi 12 hodin.
3) chyba - nakonec je situace vyhodnocena jako chybová, aplikace je okamžitě zastavena a v globálních chybách objeví chyba licence.
 
Stav 1) a 2) okamžitě končí při první úspěšné periodické komunikaci s licenčním serverem. Znamená to, že pokud dojde k trvalé ztrátě komunikace s licenčním serverem, tak po asi 12 hodinách je aplikace zastavena.
 
Při nefunkčním spojení s licenčním serverem nelze PROMOTIC aplikaci vůbec spustit. Ochrana časovou prodlevou, před vlastním zastavením aplikace, při nefukčním spojení s licenčním serverem se týká pouze už spuštěné aplikace.

Zprovoznění licenčních SWK souborů na licenčním serveru a licenčním klientu

a) Licenční server - Licenční soubor je nutno zkopírovat do stejné složky, ve které se nachází soubor PmNetKey.exe.
b) Licenční klient - V INI souboru aplikace (pro runtime - PmRt) nebo v INI souboru PROMOTIC (pro vývojové prostředí - PmDev a PmDevSchool - od verze 8.3.) je pak nutné vytvořit sekci [Licence] a v ní klíč Medium následujícím způsobem (odkaz na Licenční server PmNetKey a na konkrétní Licenční soubor SWK vázaný na Licenční server PmNetKey):
[Licence]
Medium=netkey:http://192.168.1.99:81/Pm1234.swk
 
, kde netkey značí síťovou licenci, http nebo https udává protokol, následuje IP adresa nebo název počítače, port interního Web serveru a jméno licenčního SWK souboru.
 
Upozornění:
 
Přihlášený Windows uživatel musí mít povolená oprávnění zapisovat do následujících souborů:
- do PmNetKeyA.log souboru Licenčního servru PmNetKey
- do app.ini souborů PROMOTIC aplikací vázaných na Licenční server PmNetKey
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice