Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Pm - metoda objektu PmiItem

Popis:
Metoda slouží k získání reference (hodnoty datového typu Object) na Promotic objekt, umístěný ve stromu aplikace.

Tato metoda je zastaralá (ale funkční) a je lepší ji nahradit voláním metody obrazu (pMe.PmPanel.Methods).

Syntaxe:
Pm(sPath As String, [nAttr As Long]) As Object
Volání:
Set o = oItem.Pm(sPath)
Parametry:
sPath(String) Relativní nebo absolutní cesta k Promotic objektu ve stromu aplikace nebo k jeho podobjektu (rozlišuje velká/malá písmena).

Cesta popisuje umístění objektu ve stromové struktuře. Adresace jednotlivých úrovní stromu je oddělena znakem /. Na vnořený Promotic objekt se odkazuje jeho jménem. Na nadřízený Promotic objekt se odkazuje znaky ... Na vnořený implementační podobjekt (není typu PmObject) se odkazuje znakem #, za nímž následuje typ implementačního podobjektu (např. #vars). Znamená to, že # adresace opouští strom Promotic objektů aplikace (vytvořený uživatelem) a začíná adresovat implementační podobjekty Promotic objektu. Například "/appdata/data/#vars/Teplota".

nAttr[nepovinné] (Long) Umožňuje změnit chování funkce.
0 (přednastaveno) - Standardní chování.
1 - Při odkazu na neexistující objekt nebude generována globální chyba v INFO systému.
Poznámka:

Když cesta (parametr sPath) nezačíná lomítkem, pak představuje relativní cestu. Tehdy se reference získá relativně vzhledem k objektu PmPanel, v němž je grafický prvek (ve kterém je skript volán) umístěn.

Když cesta začíná lomítkem, pak představuje absolutní cestu. Tehdy se reference získá absolutním adresováním vzhledem ke kořenovému objektu stromu aplikace - tj. vzhledem k objektu PmRoot.

Podrobnější vysvětlení absolutní a relativní cesty viz metoda PmObject.Pm.

 
Identifikátor #vars:Na objekt Var se dá také odkázat přímo rozšířením cesty metody Pm pomocí identifikátoru #vars. Tento identifikátor lze použít v metodách pro práci s aplikačním stromem objektů (např. v metodě Pm) nebo ve vazbě PP v aplikaci a v obrazech. Například metoda Pm("/data/#vars/Teplota) vrací proměnnou "Teplota" (Var) v objektu "data" (PmData).
 
Identifikátor #ext: Na objekty Datová rozšíření v proměnné Var se dá také odkázat přímo rozšířením cesty metody Pm pomocí identifikátoru #ext. Lze použít v metodě Pm nebo ve vazbě PP v aplikaci a v obrazech. Například metoda pMe.Pm("/data/#vars/Teplota/#ext/al") vrací datové rozšíření s identifikátorem al (ExtAlarmAnalog) v proměnné "Teplota" (Var) v objektu "data" (PmData).
 
Pro vytvoření proměnné typu Object obsahující referenci na Promotic objekt ve stromu objektu nebo jeho implementační podobjekt. Viz také: #pragma variable x = PmObjectRef("cesta").
 

Tato metoda není funkční pro Web Obrazy.

Tato metoda není funkční, pokud je nastaven konfigurátor Úroveň integrace prohlížečky obrazu a lokální aplikace na hodnotu client - OMEZENÝ přístup ze skriptů k vlastnímu objektu PmPanel a objektu Pm.

Příklad:
Získání reference pomocí absolutní cesty:
Set oTemp = oItem.Pm("/Kotel1/Teplota")
Získání reference pomocí relativní cesty. Objekt bude hledán na stejné úrovni stromu objektů jako objekt PmPanel, v němž je umístěn grafický prvek, nad nímž je metoda volána:
Set oTemp = oItem.Pm("../Teplota")
Získání reference na podobjekt Var v objektu PmData:
Set oVar = pMe.Pm("/Kotel1/Data/#vars/Teplota")
Zjištění existence určitého objektu (případná chyba nebude generována v INFO systému):
If Not oItem.Pm("/Kotel1/Teplota", 1) Is Nothing Then
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice