Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Graphs - vlastnost objektu tvTrend

Popis:
Vrací nIndex-tý objekt typu tvGraph. Vrací jen objekty, které byly zkonstruovány projektantsky například voláním metody AddGraph, nevrací základní objekt GraphDefault. Pokud objekt zadaný parametrem nIndex neexistuje, vrací vlastnost hodnotu Nothing (viz příklad). Hodnotu Nothing lze testovat VBScript operátorem Is.
Syntaxe:
Graphs(nIndex As Long) As Object
Volání:
Set oGraph = oTView.Graphs(nIndex)
Parametry:
nIndex(Long) Index do pole projektantsky zkonstruovaných objektů typu tvGraph
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení.
Viz také:
Příklad:
Nastavení vlastnosti Color (barvy čáry průběhu trendu) 0-tému projektantsky zkonstruovanému objektu typu tvGraph v trendu s názvem "t1".
Dim oGraph
Set oGraph = oTView.Trends("t1").Graphs(0)
If Not oGraph Is Nothing Then
  oGraph.Color = "#ff0000" 'nastavení barvy jako RGB String
Else
  ' .. error
End If
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice