Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

ConnectionServer - vlastnost objektu tvTrend

Popis:
Adresa serveru trendů, ke kterému je zobrazovaný trend připojen.
Syntaxe:
ConnectionServer As Variant
Volání:
oTrend.ConnectionServer = "local" 'když lokální připojení
oTrend.ConnectionServer = "http://computer/trend" 'když připojení k serveru jiné aplikace
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru Adresa tohoto objektu. Vlastnost je pro čtení nebo při nastavení může být využita v následném volání metody Connect (jen pokud parametr nType této metody je 0).
 
Pokud už byl objekt tvTrend připojen k nějakému zdroji dat (serveru) před zápisem do této vlastnosti, zápisem do této vlastnosti změna v připojení nenastává (jen se změní konfigurace objektu). Pro fyzickou změnu je potřeba zavolat metodu Connect.

Pokud je vlastnost ConnectionType=1 (lokální připojení), pak do vlastnosti je potřeba nastavit řetězec "local".

Pokud je vlastnost ConnectionType=2 (připojení k serveru jiné aplikace), pak do vlastnosti je potřeba nastavit text typu: "http://computer/trend, kde computer je obvykle název vzdáleného počítače (pro intranet), trend je název WEB komponenty trendů v aplikaci na počítači computer.

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice