Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

InsertTrend - metoda objektu TrendsView

Popis:
Metoda vytváří a vrací nový objekt typu tvTrend. Objekt je zařazen do kontejneru trendů na index nIndex a je kdykoli přístupný pomocí vlastnosti Trends.
Syntaxe:
InsertTrend(nIndex As Long, sID As String, sName As String) As Object
Volání:
Set oTrend = oTView.InsertTrend(sID, sName)
Parametry:
nIndex(Long) Index do kontejneru trendů. Na tento index bude vložen nově vytvořeny objekt.
sID(String) Identifikátor trendu (maximální délka je 64 znaků)
sName(String) Uživatelský název trendu
Vrácená hodnota:
Vrací referenci na vytvořený objekt tvTrend nebo pokud se objekt nepovedlo vytvořit, vrací hodnotu Nothing. Hodnotu Nothing lze testovat VBScript operátorem Is.
Poznámka:
Maximální počet trendů je 255. Pokud nebudou parametry zadány nebo budou zadány jako prázdné řetězce (""), bude vytvořen nový objekt tvTrend s implicitně vygenerovanými parametry sID a sName. Nový objekt s přednastavenými parametry lze rovněž vytvořit v konfigurátoru Přidat.
Příklad:
Dim oTrend
Set oTrend = oTView.InsertTrend(0, "t1", "Teplota")
If Not oTrend Is Nothing Then
Else
  ' .. error
End If
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice