Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Volání vlastností a metod objektů

K vlastnostem a metodám objektů se ve skriptu systému PROMOTIC přistupuje podle následujícího schématu:

objekt.vlastnost nebo objekt.metoda (parametr)

 

Volání metod

Metody jsou funkce vykonávající definovanou akci. Aby bylo možno funkčnosti metody využít, je nutno metodu volat.
 
Syntaxe přístupu k metodě:

objekt.metoda[(parametr1, parametr2, ..)]

 
objekt reference na objekt, jehož metoda je volána
metoda název metody objektu
parametr seznam parametrů předávaných metodě

Pokud je požadována hodnota vracená metodou, musí být parametry metody uzavřeny do závorek (). Pokud hodnota vracená metodou není požadována, parametry metody nesmí být v závorkách () uzavřeny.

Příklad:
Ve stromu objektů mějme definován objekt PmTimer s názvem "Timer".
Dim val, x1, x2, fx1, fx2
If Pm.Linear(val, x1, x2, fx1, fx2, 3)>10 Then
  pMe.Pm("/Timer").StartEx 2, 10
End If

Čtení a zápis do vlastností objektů

Vlastnosti objektu jsou data objektu, která objektem zpřístupněna. Aby bylo možno využít vlastnosti objektu, je nutno k nim ve skriptu přistoupit.
 
Syntaxe přístupu k vlastnosti:

objekt.vlastnost

 
objekt reference na objekt
vlastnost název vlastnosti objektu

Vzhledem k tomu, že vlastnost objektu reprezentuje určitou hodnotu, pracuje se s ní jako s proměnnou. Lze ji tedy přiřadit novou hodnotu či naopak její hodnotu přiřadit proměnné. Následující příklad ukazuje formy práce s vlastnostmi objektů.

 
Příklad:
Ve stromu aplikace mějme vloženy v objektu "Folder" (typu PmFolder) objekt typu PmData s datovými položkami názvanými "Teplota1", "Teplota2" a "SumaTeplot".
Dim oData, temp1, temp2
Set oData = pMe.Pm("/Folder/Data")
temp1 = oData.Item("Teplota1").Value
temp2 = oData.Item("/Folder/Teplota2").Value
oData.Item("SumaTeplot").Value = temp1 + temp2
nebo
oData.Item("SumaTeplot").Value = oData.Item("Teplota1").Value + oData.Item("Teplota2").Value
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice