Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Předkonfigurace Spojnicový graf

Vytvoří složený grafický prvek PmiCanvas nakonfigurovaný jako spojnicový graf.
 
Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového grafického prvku a je zařazena ve skupině: " / Trend, funkce, graf".
 
Tento grafický prvek obsahuje vnořený prvek PmiCanvas nazvaný Dynamic. Ten má proměnnou val1, val2 a valX typu string kde jednotlivé hodnoty jsou mezi sebou odděleny středníkem. Pomocí vazby je lze napojit na měřený hodnoty stejné datové struktury. Proměnné rodičovského prvku jsou v události onDraw zpřístupněny pomocí pEvent.GetParentVar().
 
V grafickém prvku PmiCanvas jsou proměnné minX, maxX, minY, maxY, spaceX a spaceY. Ty určují hodnotový rozsah stupnice v osách x a y a velikost odsazení os od levého a spodního okraje prvku.
 
Další konfigurační proměnné jsou v samotném úvodu kontextu nebo v úvodu uživatelské metody kde lze nastavit:
- colorScale barva dílků a popisků stupnic
- nMajY počet hlavních dílků na ose y
- nMinY počet vedlejších dílků (mezi dvěma hlavními) na ose y
- nDescPer určuje periodu popisků hlavních dilků (0 = žádný, 1 = každý hlavní, 2 = každý druhý)
- nMajX počet hlavních dílků na ose x
- nMinX počet vedlejších dílků (mezi dvěma hlavními) na ose x
- colorArea barva plochy pro kreslení grafu
- colorGrid barva pomocné mřížky (grid)
- nGridPer určuje periodu horizontálních/vertikálních čar mřížky (0 = žádný, 1 = každý hlavní, 2 = každý druhý hlavní)
- nTextSize velikost popisků stupnic

Pro vnořený prvek

- ctx.lineWidth hodnota vyjadřuje tloušťku čáry kresleného průběhu
- ctx.strokeStyle hodnota barvy čáry kresleného průběhu
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Rozsah od minima (x)Dolní mez osy x
Rozsah do maxima (x)Horní mez osy x
Rozsah od minima (y)Dolní mez osy y
Rozsah do maxima (y)Horní mez osy y
Hodnoty (x)Výchozí hodnoty v ose x oddělené středníkem
Tloušťka čáry průběhuTloušťka čáry průběhu
1. Barva čáry průběhuBarva čáry průběhu
2. Barva čáry průběhuBarva čáry průběhu
Emulace v události onRefreshEmulace v události onRefresh grafického prvku
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice